Current Issue

Vol. 31 No. 1 (2023): Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski" - Faculty of Journalism and Mass Communication
vol31

СЪДЪРЖАНИЕ

Анета Милкова – Медийният плурализъм като рефлексия на политическата

система и нормативната уредба в България.......................................................5

Грета Дерменджиева – Бъдещето на обучението и обучението на

бъдещето..............................................................................................................21

Кирил Янев – Методика за измерване на мултимедийна ефективност и

комуникативна компетентност в журналистиката.......................................43

Мария Кръстева – Нови PR похвати в неконвенционалния енергиен сектор....59

Моника Димитрова – Насърчаване на четенето в дигитална среда.

Национални кампании и фактори на влияние.............................................81

Никола Вангелов – Политическият плакат през социализма в България

(1944 – 1989).......................................................................................................97

Tsvetelina Dzhambazova – Role of Social Networks during the Protests in Iran in

2022...........................................................................................................137

Цветелина Якимова – Еволюцията на домашното кино до стрийминг

платформите и техните стратегически медиаморфози в контекста на

интензивната конкурентна среда...................................................................157

НОВИ КНИГИ.............................................................................................................183

Веселина Вълканова – Социализацията на фотографския образ в книгата на

Антоан Божинов „Фотографският образ в комуникационен контекст“.....183

АВТОРИ.......................................................................................................................187

 

CONTENTS

Aneta Milkova – Media Pluralism as a Reflection of the Political System and the

Regulatory Framework in Bulgaria.......................................................................5

Greta Dermendjieva – The Future of Learning and the Learning of the Future...........21

Kiril Yanev – Methodology for Measuring Multimedia Effectiveness and

Communicative Competence in Journalism......................................................43

Maria Krasteva – Innovative PR Techniques for Non-conventional Energy Sector........59

Monika Dimitrova – Encouraging Reading in a Digital Environment. National

Campaigns and Influencing Factors....................................................................81

Nikola Vangelov – The Political Poster in Socialist Bulgaria (1944-1989)..................97

Tsvetelina Dzhambazova – Role of Social Networks during the Protests in Iran in

2022...........................................................................................................137

Tsvetelina Yakimova – The Evolution of Home Cinema to Streaming Platforms

and their Strategic Mediamorphosis in the Context of the Intense

Competitive Environment..................................................................................157

NEW BOOKS...............................................................................................................183

Vesselina Valkanova – The Socialization of the Photographic Image in Antoan

Bozhinov’s book “The Photographic Image in a Communication Context”.....183

AUTHORS……………………....................................................................................187

Published: 2024-04-15

Full Issue

View All Issues

The FJMC Annual publishes scientific publications, the result of the research work of teachers and scientists, both fundamental research on topics related to the theory, history, and transformations of communications, journalism, and the media; to the theory, history, and strategies of public communication; with the theory, history and development of book publishing and editorial activities; to the theory and research of content management and communication management or comparative theoretical developments in the field of media and communications; as well as practical research and applied articles in the field of media and journalism, press journalism, agency journalism, photojournalism, radio journalism, television journalism, online media; public relations, advertising, integrated mass communications; book publishing, editorial, and publishing activities and practices, traditional and digital publishing; communication management and information and communication technologies.

Manuscripts for v. 32 of the Annual for 2023 should be submitted until 30 June 2024