Archives

 • Годишник на Факултета по журналистика и масова комуникация. Т. 30. Медии и комуникации. Научна библиография 1990 - 2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България,
  Vol. 30 No. 1 (2022)

  Представена е първата тематична библиография на научни публикации на университетски преподаватели и изследователи в България по конкретни теми - комуникации, медии, журналистика, публични комуникации и издателска дейност. За първи път е очертан периметърът на научната основа на образованието на журналистите и другите медийни и комуникационни професии в България от началото на демокрацията през 1990 г. до 2022 г. Трябва да се отбележи, че във всички бивши социалистически страни в Европа периодът на обучение по журналистика след 1990 г. се счита за по-важен. Методологическата теза, която се преследва, е тази за осмислянето на библиографията като кумулативна книга с кондензирани знания за дадена област на живота и като посредник в обществото на знанието.

 • Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski" - Faculty of Journalism and Mass Communication
  Vol. 29 No. 1 (22)

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Ваня Сухарова-Радева. Фалшиви новини и дезинформация в българската медийна среда през призмата на три платформи за проверка на фактите 5
  Грета Дерменджиева. Урок по време на пандемия или две години самота: Социални измерения на кризата с Ковид-19 в сферата на българското образование 21
  Зарина Василева. Социални измерения на инфодемията и реанимационната роля на журналистиката 43
  Йотка Панчева. Рамкираното послание на визуалния разказ в традиционните и онлайн медии 67
  Лора Симеонова. Сблъсъкът на инфлуенсърите: COVID-пандемията в ехо-стаите на българския „Фейсбук“ 81
  Никола Вангелов. Печатната реклама в България между двете световни войни (1919–1939) 109
  Росица Славова. Потребителски нагласи към фалшивите новини и информацията в социалните медии след третата вълна на коронавирус кризата 137
  Атанас Лозанов. Изкуственият интелект между новото медийно изкуство и човека-артист 169

  CONTENTS

  Vania Suharova-Radeva. Fake news and misinformation in the Bulgarian media environment through the prism of three fact-fi nding platforms 5
  Greta Dermendjieva. Lessons in the Time of Pandemic or Two Years of Solitude: Social Dimensions of the COVID-19 Crisis in the Field of Bulgarian Education 21
  Zarina Vasileva. Social dimensions of infodemic and the resuscitation role of journalism 43
  Yotka Pancheva. The framed message of the visual story in traditional and online media 67
  Lora Simeonova. The Clash of Infl uencers: COVID-19 Pandemic in the Echo Chambers of Bulgarian “Facebook” 81
  Nikola Vangelov. Print advertising in Bulgaria between WW1 and WW2 (1919–1939) 109
  Rositsa Slavova. User attitudes towards fake news and information on social media after the third wave of the coronavirus crisis 137
  Atanas Lozanov. The artifi cial intelligence between new media art and human artist 169

 • Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication
  Vol. 24 No. 1 (2017)

  СЪДЪРЖАНИЕ
  ПРЕПОДАВАТЕЛИ
  Веселина Вълканова – Гещалт психология и уеб дизайн – принципи, закони, практики
  Грета Дерменджиева – Неформални методи на обучение във висшето образование 23
  Мария Дееничина – Миналото в настоящето 47
  Никола Вангелов – Архетипът за силните и слабите при комуникацията във фейсбук 81
  Ралица Ковачева – Брекзит – можехме ли да го предвидим? 91
  Светлозар Кирилов – Отношенията между бежанци и американци в Сиракюз, щата Ню Йорк 109
  Светослава Ковачева – Съвременни тенденции на събитийните комуникации 127
  Ясен Бориславов – Сава Доброплодни и списание „Нова българска пчела“ (1887-1888) 139
  ДОКТОРАНТИ
  Антоан Божинов – Задният двор на социализма в работите на четирима български фотографи от 80-те години на XX век 151
  Генка Георгиева – „Словото на омразата“ в процесите на изграждане и утвърждаване на етническата идентичност 171
  Георги Александров – Облагането с ДДС на доставката на електронни книги в законодателството на Европейския съюз 185
  Десислава Колева – Публична комуникация и публичен диалог за разумна фискална политика 205
  Евелина Гечева – Журналистиката на Данаил Крапчев преди Балканската война 223
  Елена Гришева – Бежанците в мрежата – игра на крайности 239
  Ивелина Ватова – Геокомуникацията: технология на силата в мрежовото общество 253
  Кристина Баксанова – Подходи в отразяването на теми от Западните Балкани 271
  Кристина Деспотова – PR и социалните мрежи 293
  Лилия Илиева – Различният глас – белег за звездност 3074
  Лора Симеонова – Фалшиви новини, истинска победа – възходът на Доналд Тръмп и кибер-партизаните 315
  Мая Стоянова – Български типографски практики в текстовия дизайн на буквара и читанката за първи клас през ХХ век 339
  Силвия Димитрова – PR на Евроинтеграционния процес 365
  Таня Илиева – Особености в печатната реклама на XX век 381
  НОВИ КНИГИ 399
  АВТОРИ 
  CONTENTS
  LECTURERS
  Vesselina Valkanova – Gestalt psychology and web design – principles, laws, practices 7
  Greta Dermendjieva – Non-formal teaching methods in higher education 23
  Maria Deenitchina – Past in the present day 47
  Nikola Vangelov – The archetypes of the weak and strong in Facebook communication 81
  Ralitsa Kovacheva – Brexit – could we have foreseen it? 91
  Svetlozar Kirilov – Relations between refugees and americans in Syracuse, New York 109
  Svetoslava Kovatcheva – Modern trends in event communications 127
  Yassen Borislavov – Sava Dobroplodni and the „New bulgarian bee“ journal (1887-1888) 139
  DOCTORAL STUDENTS
  Antoan Bojinov – The Backyard of socialism in the works of four bulgarian photographers from the 1980s 151
  Genka Georgieva – Hate speech in ethnic identity formation and confirmation processes 171
  Georgi Alexandrov – Application of VAT to the supply of electronic books in the European Union legislation 185
  Desislava Koleva – Public communication and public dialogue for prudent fiscal policy 205
  Evelina Gecheva – Journalism of Danail Krapchev before the Balkan war 223
  Elena Grisheva – Refugees into the network – game of extremes 239
  Ivelyna Vatova – Geocommunication: technology of power in the network society 253
  Kristina Baxanova – Approaches to covering Western Balkans 271
  Kristina Despotova – PR and the social media 293
  Lilia Ilieva – Different voice – a sign of celebrity 307
  Lora Simeonova – Fake news, real victory – the rise of Donald Trump and hyper-partisan sites 315
  Maya Stoyanova – Bulgarian typographic practices of text design, observed in the 20th century primer and 1st grade reader 339
  Silvia Dimitrova – PR of the European integration 365
  Tanya Ilieva – Characteristics of print advertising in the 20th century 381
  NEW BOOKS 399
  AUTHORS 41

 • Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication
  Vol. 23 No. 1 (2016)

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ
  Веселина Вълканова – Водещи тенденции в уеб дизайна на медиите онлайн 7
  Здравка Константинова – Из типологията на българския всекидневник в междувоенния период 21
  Мария Дееничина – Образът на жените в ежедневния печат 61
  Мария Попова – Литературната журналистика на Ориана Фалачи 73
  Росица Славова – Журналистическите жанрове в онлайн средата – нива и типологизация на трансформации 95
  Ясен Бориславов – Вестник „Изток“ като летописна хроника на град Сливен в десетилетието между 1934 и 1944 година 105
  ДОКТОРАНТИ И ДИПЛОМАНТИ
  Антоан Божинов – Документалната фотография – от факта до истината 115
  Боян Иванович – Технологичната журналистика като огледало на съвременната социална реалност 137
  Георги Кирилов – Методи за усилване на комуникационния ефект чрез допълнителни сигнификации в типографските пространства 151
  Гергана Маркова – Игри на реклама: реклама и видео игри 167
  Дарина Кахраманова – Рейтинг на университетите в международните класации 183
  Деница Генчева – Билингвизъм и диглосия в социалните мрежи 195
  Деян Енев – Радикалният избор на писателя като ипостас на истината 217
  Екатерина Титова – Блоговете за култура в българското онлайн пространство 225
  Зина Соколова – Медиите в порочния кръг на груповите автостереотипи – фактор за обществен нихилизъм 239
  Ива Иванова – Стилистични функции на звуковите конфигурации в рекламните текстове за мода 255
  Мартина Павлова – Невербалната комуникация в контекста на манипулационния политически инструментариум 277
  Надежда Митева – Цифровата наземна телевизия – състояние и предизвикателства 283
  Невена Любенова – Качество в медиите – критерии за оценка и ориентири за маркетингова политика 297
  Нони Каменова – Реторика в социалните мрежи – комуникационни модели, дискурси и перформативност в политическия контекст „робство съжителство“ 313
  Рослава Куманова – „ВИП БРАДЪР“ 2014 – ценностите на участниците и как зрителите припознаха себе си в тях 335
  Стоян Генов – Законът за печата от 1921 г и медийната среда 357
  АВТОРИ

  CONTENTS

  LECTURERS
  Vesselina Valkanova – Leading web design trends in online media 7
  Zdravka Konstantinova – Typology of bulgarian daily in the interwar period 21
  Maria Deenitchina – The image of women in everyday newspapers 61
  Maria Popova – Literary journalism of Oriana Fallaci 73
  Rositsa Slavova – Journalistic genres in online environment – levels and typology of transformations 95
  Yassen Borislavov – Newspaper east as chronicle of Sliven in the decade between 1934 and 1944 105
  DOCTORAL STUDENTS
  Antoan Bojinov – Documentary photography – from the fact to the truth 115
  Boyan Ivanovic – Techology journalism as contemporary social reality mirror 137
  George Kirilov – Approaches for the enhancement of communication effect via additional significations in typographic fields 151
  Gergana Markova – Games of advertising: advertising trough video games 176
  Darina Kahramanova – The world universities rankings 183
  Denitsa Gencheva – Bilingualism and diglossia in the social networks 195
  Deyan Enev – The „radical choice“ of the writer as hypostases of the truth 217
  Ekaterina Titova – Culture blogs in Bulgarian online space 225
  Zina Sokolova – Media in the vicious circle of group autostereotypes – factor for social nihilism 239
  Iva Ivanova – Stylistic functions of the phonic configurations in the fashion advertisement 255
  Martina Pavlova – The nonverbal communication in the context of political manipulation tools 277
  Nadejda Miteva – Digital terrestrial television – status quo and challenges 283
  Nevena Lyubenova – Quality in the media – evaluation criteria and marketing-oriented policy 297
  Noni Kamenova – Social networking rhetoric – communication models, discourses and performativity in the political context „thrall-coevality“ 313
  Roslava Kumanova – „Celebrity BIG BROTHER“ 2014 – The values of the participants and how the audience recognized their selves in them 335
  Stoyan Genov – The press law from 1921 and media environment 357
  AUTHORS 383