Vol. 23 No. 1 (2016): Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication

					View Vol. 23 No. 1 (2016): Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Веселина Вълканова – Водещи тенденции в уеб дизайна на медиите онлайн 7
Здравка Константинова – Из типологията на българския всекидневник в междувоенния период 21
Мария Дееничина – Образът на жените в ежедневния печат 61
Мария Попова – Литературната журналистика на Ориана Фалачи 73
Росица Славова – Журналистическите жанрове в онлайн средата – нива и типологизация на трансформации 95
Ясен Бориславов – Вестник „Изток“ като летописна хроника на град Сливен в десетилетието между 1934 и 1944 година 105
ДОКТОРАНТИ И ДИПЛОМАНТИ
Антоан Божинов – Документалната фотография – от факта до истината 115
Боян Иванович – Технологичната журналистика като огледало на съвременната социална реалност 137
Георги Кирилов – Методи за усилване на комуникационния ефект чрез допълнителни сигнификации в типографските пространства 151
Гергана Маркова – Игри на реклама: реклама и видео игри 167
Дарина Кахраманова – Рейтинг на университетите в международните класации 183
Деница Генчева – Билингвизъм и диглосия в социалните мрежи 195
Деян Енев – Радикалният избор на писателя като ипостас на истината 217
Екатерина Титова – Блоговете за култура в българското онлайн пространство 225
Зина Соколова – Медиите в порочния кръг на груповите автостереотипи – фактор за обществен нихилизъм 239
Ива Иванова – Стилистични функции на звуковите конфигурации в рекламните текстове за мода 255
Мартина Павлова – Невербалната комуникация в контекста на манипулационния политически инструментариум 277
Надежда Митева – Цифровата наземна телевизия – състояние и предизвикателства 283
Невена Любенова – Качество в медиите – критерии за оценка и ориентири за маркетингова политика 297
Нони Каменова – Реторика в социалните мрежи – комуникационни модели, дискурси и перформативност в политическия контекст „робство съжителство“ 313
Рослава Куманова – „ВИП БРАДЪР“ 2014 – ценностите на участниците и как зрителите припознаха себе си в тях 335
Стоян Генов – Законът за печата от 1921 г и медийната среда 357
АВТОРИ

CONTENTS

LECTURERS
Vesselina Valkanova – Leading web design trends in online media 7
Zdravka Konstantinova – Typology of bulgarian daily in the interwar period 21
Maria Deenitchina – The image of women in everyday newspapers 61
Maria Popova – Literary journalism of Oriana Fallaci 73
Rositsa Slavova – Journalistic genres in online environment – levels and typology of transformations 95
Yassen Borislavov – Newspaper east as chronicle of Sliven in the decade between 1934 and 1944 105
DOCTORAL STUDENTS
Antoan Bojinov – Documentary photography – from the fact to the truth 115
Boyan Ivanovic – Techology journalism as contemporary social reality mirror 137
George Kirilov – Approaches for the enhancement of communication effect via additional significations in typographic fields 151
Gergana Markova – Games of advertising: advertising trough video games 176
Darina Kahramanova – The world universities rankings 183
Denitsa Gencheva – Bilingualism and diglossia in the social networks 195
Deyan Enev – The „radical choice“ of the writer as hypostases of the truth 217
Ekaterina Titova – Culture blogs in Bulgarian online space 225
Zina Sokolova – Media in the vicious circle of group autostereotypes – factor for social nihilism 239
Iva Ivanova – Stylistic functions of the phonic configurations in the fashion advertisement 255
Martina Pavlova – The nonverbal communication in the context of political manipulation tools 277
Nadejda Miteva – Digital terrestrial television – status quo and challenges 283
Nevena Lyubenova – Quality in the media – evaluation criteria and marketing-oriented policy 297
Noni Kamenova – Social networking rhetoric – communication models, discourses and performativity in the political context „thrall-coevality“ 313
Roslava Kumanova – „Celebrity BIG BROTHER“ 2014 – The values of the participants and how the audience recognized their selves in them 335
Stoyan Genov – The press law from 1921 and media environment 357
AUTHORS 383

Published: 2024-02-08