Current Issue

Vol. 23 No. 1 (2016): Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication
					View Vol. 23 No. 1 (2016): Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Веселина Вълканова – Водещи тенденции в уеб дизайна на медиите онлайн 7
Здравка Константинова – Из типологията на българския всекидневник в междувоенния период 21
Мария Дееничина – Образът на жените в ежедневния печат 61
Мария Попова – Литературната журналистика на Ориана Фалачи 73
Росица Славова – Журналистическите жанрове в онлайн средата – нива и типологизация на трансформации 95
Ясен Бориславов – Вестник „Изток“ като летописна хроника на град Сливен в десетилетието между 1934 и 1944 година 105
ДОКТОРАНТИ И ДИПЛОМАНТИ
Антоан Божинов – Документалната фотография – от факта до истината 115
Боян Иванович – Технологичната журналистика като огледало на съвременната социална реалност 137
Георги Кирилов – Методи за усилване на комуникационния ефект чрез допълнителни сигнификации в типографските пространства 151
Гергана Маркова – Игри на реклама: реклама и видео игри 167
Дарина Кахраманова – Рейтинг на университетите в международните класации 183
Деница Генчева – Билингвизъм и диглосия в социалните мрежи 195
Деян Енев – Радикалният избор на писателя като ипостас на истината 217
Екатерина Титова – Блоговете за култура в българското онлайн пространство 225
Зина Соколова – Медиите в порочния кръг на груповите автостереотипи – фактор за обществен нихилизъм 239
Ива Иванова – Стилистични функции на звуковите конфигурации в рекламните текстове за мода 255
Мартина Павлова – Невербалната комуникация в контекста на манипулационния политически инструментариум 277
Надежда Митева – Цифровата наземна телевизия – състояние и предизвикателства 283
Невена Любенова – Качество в медиите – критерии за оценка и ориентири за маркетингова политика 297
Нони Каменова – Реторика в социалните мрежи – комуникационни модели, дискурси и перформативност в политическия контекст „робство съжителство“ 313
Рослава Куманова – „ВИП БРАДЪР“ 2014 – ценностите на участниците и как зрителите припознаха себе си в тях 335
Стоян Генов – Законът за печата от 1921 г и медийната среда 357
АВТОРИ

CONTENTS

LECTURERS
Vesselina Valkanova – Leading web design trends in online media 7
Zdravka Konstantinova – Typology of bulgarian daily in the interwar period 21
Maria Deenitchina – The image of women in everyday newspapers 61
Maria Popova – Literary journalism of Oriana Fallaci 73
Rositsa Slavova – Journalistic genres in online environment – levels and typology of transformations 95
Yassen Borislavov – Newspaper east as chronicle of Sliven in the decade between 1934 and 1944 105
DOCTORAL STUDENTS
Antoan Bojinov – Documentary photography – from the fact to the truth 115
Boyan Ivanovic – Techology journalism as contemporary social reality mirror 137
George Kirilov – Approaches for the enhancement of communication effect via additional significations in typographic fields 151
Gergana Markova – Games of advertising: advertising trough video games 176
Darina Kahramanova – The world universities rankings 183
Denitsa Gencheva – Bilingualism and diglossia in the social networks 195
Deyan Enev – The „radical choice“ of the writer as hypostases of the truth 217
Ekaterina Titova – Culture blogs in Bulgarian online space 225
Zina Sokolova – Media in the vicious circle of group autostereotypes – factor for social nihilism 239
Iva Ivanova – Stylistic functions of the phonic configurations in the fashion advertisement 255
Martina Pavlova – The nonverbal communication in the context of political manipulation tools 277
Nadejda Miteva – Digital terrestrial television – status quo and challenges 283
Nevena Lyubenova – Quality in the media – evaluation criteria and marketing-oriented policy 297
Noni Kamenova – Social networking rhetoric – communication models, discourses and performativity in the political context „thrall-coevality“ 313
Roslava Kumanova – „Celebrity BIG BROTHER“ 2014 – The values of the participants and how the audience recognized their selves in them 335
Stoyan Genov – The press law from 1921 and media environment 357
AUTHORS 383

Published: 2024-02-08
View All Issues

The FJMC Annual publishes scientific publications, the result of the research work of teachers and scientists, both fundamental research on topics related to the theory, history, and transformations of communications, journalism, and the media; to the theory, history, and strategies of public communication; with the theory, history and development of book publishing and editorial activities; to the theory and research of content management and communication management or comparative theoretical developments in the field of media and communications; as well as practical research and applied articles in the field of media and journalism, press journalism, agency journalism, photojournalism, radio journalism, television journalism, online media; public relations, advertising, integrated mass communications; book publishing, editorial, and publishing activities and practices, traditional and digital publishing; communication management and information and communication technologies.

Manuscripts for v. 32 of the Annual for 2023 should be submitted until 10 May 2024